Openbare gegevens tbv ANBI

  • naam
Stichting Jopie's Dromenquilt
  • RSIN of fiscaal nummer
8212.21.188
  • contactgegevens
Roggehullen 36, 9403 WG  Assen
  • bestuurssamenstelling
Voorzitter: Tinie Evers
Secretaris: Ingrid Mulder
Penningsmeester: Ans Gentenaar
  • beleidsplan
Contact houden met vrijwilligers door het (mede-)organiseren van dromenquiltdagen, om de voorraad dromenquilts op peil te houden zodat we die kunnen schenken aan ernstig zieke kinderen.
  • beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  • doelstelling
a. het verstrekken van dromenquilts aan kinderen (en bij uitzondering meerderjarigen) met een ernstige, chronische of aangrijpende ziekte of die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • verslag van uitgeoefende activiteiten
Uitgegeven dromenquilts worden in ons fotoalbum getoond. Uitgegeven dromenquilts.
Voor de andere activiteiten gebruiken we ons blog. Uitgeoefende activiteiten.
  • financiële verantwoording
RESULTATENREKENING 2016


BATEN
Donaties 1.256,14
Verkoop stoffen en kleine artikelen 1.542,70
Rente 14,89

2.813,73
LASTEN
Machinaal quilten 585,00
Verzendkosten 923,07
Bankkosten 127,50
Bestuurskosten 28,50
Stichtingskosten 136.56
Kosten vrijwilligers 20,00
Diverse kosten (effen stoffen, fiberfill etc.) 149,68

1.970,31


RESULTAAT   (843,42)


BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA                                          €        PASSIVA                                        €
Kas                                        152,76        Resultaat voorgaande jaren     2.778,24
Bank - lopende rekening           143,46        Resultaat lopend jaar           (     843,42)
Bank - spaarrekening            3.325,44                                                                  
                                           3.621,66                                                    3.621,66

Geen opmerkingen:

Een reactie posten